معرفی دوره
  شرایط داوطلب
  شرایط مرکز تحقیقاتی متقاضی
  شرایط استاد راهنما
  

شرایط مرکز تحقیقاتی متقاضی

بررسی صلاحیت مراکز تحقیقاتی برای جذب دستیاران پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه و صدور مجوز توسط "شورا" صورت گرفته و بر اساس موارد زیر است:
  • داشتن مجوز فعالیت از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور،
  • دارا بودن حداقل یک استاد راهنما از اعضای هیئت علمی اصلی عضو مرکز با شرایط مندرج در ماده 6،
  • داشتن فضای تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی مناسب در مرکز،
  • انجام بخش عمده از آموزش برنامه پزشک پژوهشگر در مرکز،
  • انتشار حداقل 50 مقاله معتبر در مجلات ISI مرتبط با فعالیت مرکز توسط اعضای هیئت علمی مرکز،
  • وجود ارتباطات و همکاری های بین المللی در مرکز.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.