معرفی دوره
  شرایط داوطلب
  شرایط مرکز تحقیقاتی متقاضی
  شرایط استاد راهنما
  
شرایط استاد راهنما

  • استاد راهنما می باید دارای حداقل 20 مقاله (شامل 5 مقاله که در آنها نفر اول و یا نویسنده مسئول باشد) ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی (Pub Medیا ISI) باشد، و همچنین دارایH-indexحداقل 10 مطابق با نمایه بین المللیScopus  باشد.
  • تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیار طی برنامه پزشک پژوهشگر با هدایت و نظارت استاد راهنما صورت می گیرد.
  • تعیین استاد راهنما از ابتدای برنامه پزشک پژوهشگر ضروری می باشد و استاد راهنما تا انتهای برنامه مسئولیت راهنمایی دستیار را برعهده دارد.
  • دستیار در صورت لزوم می تواند حد اکثر دو استاد راهنما و سه استاد مشاور اختیار کند.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.