مسئول واحد
دكتر رامین یعقوبی
مدرك تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: ویروس شناسی
پست الکترونیکی:
phdbyresearch@sums.ac.ir
تلفن:    32122521
دورنگار:  32122430

كارشناس واحد
نجمه حاصلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی
پست الکترونیکی: n.haseli@yahoo.com
تلفن:    32305410 داخلی 7704
دورنگار:  32122430


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.