فهرست فعاليت هاي اصلي و فعاليت هاي پشتيباني در شركت هاي دانش بنيان
 • فعاليت هاي اصلي
 1. بخش مدیریت ارشد و برنامه‌ريزي راهبردي
 2. بخش توليد کالا/خدمت (شامل مدیریت یا انجام تولید)
 3. تعامل و مذاکره با تامين كنندگان (از جمله تدوين برنامه‌هاي خريد)
 4. بخش بازاریابی و اخذ پروژه‌ها، انجام مذاكرات و برنامه‌ريزي مشتريان
 5. طراحی، تحقيق و توسعه و آزمايش و کنترل کیفیت
 6. بخش تامین مالی و مطالعات امکان سنجی
 7. بخش خدمات تخصصی پس از فروش و ارائه خدمات آموزشي به مشتريان
 8. بخش مربوط به فناوری از جمله انتقال و تجاری‌سازی آن
 • فعاليت هاي پشتيباني
 1. بخش منابع انساني شامل جذب، آموزش و ارتقاء/ مديريت دانش از جمله مستندسازي دانش
 2. بخش اداری و عمومی (شامل حسابداری، IT و پشتیبانی شبکه داخلی شرکت، امور دفتری، روابط عمومي، تبليغات عمومي، امور حقوقي)
 3. نگهباني، تعميرات و نگهداري عمومي و امور خدماتي از جمله نظافت، آبدارخانه
 4. بسته بندی یا توزیع و سازماندهی شبکه توزیع
 5. فعاليتهاي مربوط به سلامت، ايمني و محيط زيستبخش انبار و کنترل موجودی/ خدمات گمرکی و بازرگانی/ كارپردازي و خريد تجهيزات، مواد اوليه، ملزومات اداري
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.