فرم ها ، پرسشنامه ها

 

 فرم ها، پرسش نامه ها
 

ردیف

عنوان فرم

نوع فایل

1

پرسشنامه طرح های فناورانه        2

فرم داوری طرح های فناورانه3

فرم ترجمان و تبادل دانش  (KTE Report Forms)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.