معرفی همکاران

مدیریت توسعه فناوری سلامت

نام و نام خانوادگی: دكتر علیرضا چوبینه

تحصیلات:
Ph.D    بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 32305410-
071 داخلی 4032

پست الكترونیكی: alrchoobin@sums.ac.ir

 
دكتر علیرضا چوبینه

 

کارشناس امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: فروغ ده بزرگیان
تحصیلات: کارشناسی بهداشت عمومی
تلفن: 32305410-071 داخلی 7456
پست الكترونیكی : htdo@sums.ac.ir

  

کارشناس مدیریت توسعه فناوری سلامت
 
نام و نام خانوادگی: ماریا آروین فر
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
تلفن: 32305410-071 داخلی 7032
پست الكترونیكی : htdo@sums.ac.ir


 

کارشناس مدیریت توسعه فناوری سلامت
 
نام و نام خانوادگی: ندا نجفی
تحصیلات:
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
تلفن: 32305410-071 داخلی 7032
پست الكترونیكی دفتر: htdo@sums.ac.ir
پست الكترونیكی:
neda.najafi74@hotmail.com

 
             
     
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.