تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: واحد آموزش ضمن خدمت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشاني پستی: شيراز - خيابان زند - ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری - واحد آموزش ضمن خدمت - کد پستی 71345- 1978

تلفن:   32305410داخلی 7385

تلفن همراه 09173053381 :

دورنگار: 32122430   
پست الكترونيک:  af.ofogh@yahoo.com

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را براي بهبود فعاليت های واحد آموزش ضمن خدمت به ما اعلام فرماييد:

    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.