معرفی واحد آموزش ضمن خدمت

واحد آموزش كاركنان معاونت، وظيفه برگزاری دوره های آموزشی مصوب برای كاركنان حوزه معاونت را به عهده دارد.
به منظور ثبت نام در دوره های آموزشی با مسئول آموزش معاونت تماس حاصل نماييد.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.