اطلاعات مورد نياز شما

اطلاع از فهرست دوره های آموزشی
برای اطلاع از دوره های آموزشی در حال اجراي سال 1393 به اين ترتيب عمل نماييد:
- ابتدا مراجعه به بخش دوره های آموزشی ضمن خدمت (در حال ثبت نام) در سامانه آموزشی دانشگاه.
- انتخاب عنوان "معاونت تحققيات و فناوری" در بخش "مجری دوره".
- انتخاب عنوان های مورد نظر در بخش "رسته شغلی".
فهرست دوره های موجود در جدول پايين صفحه ظاهر می شود.

ثبت نام در دوره ها
بر اساس قوانين دانشگاه دوره های آموزشی عمومی توسط مسئول آموزشی هر واحد برنامه ريزی و اجرا می شود.
براي هر دوره آموزشی، ظرفيت مشخصی از طرف واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه اعلام می شود. رابطين آموزشی واحدهای تابعه معاونت، فهرست اسامی كاركنان متقاضی شركت در دوره ها را به مسئول آموزش معاونت اعلام می كنند و مسئول آموزشی معاونت نيز بر اساس رسته های شغلي كاركنان همه واحدهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، اقدام به ثبت نام افراد واجد شرايط و برگزاری دوره های عمومی و شغلی می نماید.
تقاضای ثبت نام را فقط از طريق رابط آموزشی واحد خود به اطلاع مسئول آموزش معاونت برسانيد.

انواع دوره ها
تعدادی از دوره های آموزشی به صورت حضوری و تعدادی به صورت آزمون های اينترنتی برگزار مي شوند.

اطلاعات بيشتر
برای دريافت اطلاعات بيشتر به اين لينك ها مراجعه فرماييد:
- راهنمای شركت در دوره های آموزشی اينترنتی (آنلاين)
- مشاهده بخشنامه های آموزشی
- مشاهده كارنامه آموزشی
- سامانه آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشكی شيراز

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.