تفاهم نامه های دانشگاه

تفاهم نامه های منعقده بين دانشگاه علوم پزشكی شيراز و دانشگاه ها و موسسات علمی داخلی و خارجی
  

1

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و موسسه Burnet استراليا

2

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه MILAN ايتاليا

3

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه LA SAPIENZA ايتاليا

4

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه Sheffield انگلستان

5

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و European Federation for Colorectal Cancer             

6

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و انسيتو پاستور ايران

7

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه NUS سنگاپور

8

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه NTU سنگاپور

9

تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و سفارت اتريش

10

تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و وزارت بهداشت کشور پاکستان

11

Agreement between Shiraz University of Medical Sciences and Hamdard Innovative Consultancy Services-HICS

12

Agreement between Shiraz University of Medical Sciences and National University of Singapore (Renewal)

13

Agreement on Scholarly Exchange and Collaboration between Kuwait University And Shiraz University of Medical Sciences

14

Agreement between Shiraz University of Medical Sciences and Università del Piemonte Orientale (Italy 

  
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.