اطلاع رسانی فرصت های بورس

بسياری از موسسات و سازمان های بين المللی و خارجی، سالانه اقدام به اعطای بورس هاي علمی، پژوهشی و تحقيقاتی می نمايند كه افراد واجد شرايط و علاقمند می توانند با مراجعه به سايت های اين سازمان ها از موقعيت های خاص بهره مند گردند. اسامی و آدرس وب سايت برخی از اين سازمان ها بمنظور استفاده علاقمندان در زير آمده است.

1

بورس های برنامه های محيطی سازمان ملل

2

بورس های كشور استراليا

3

بورس های كشور سنگاپور (PhD)

4

بورس های EMRO

5

بورس های سازمان جهانی بهداشت (WHO)

6

بورس های تحقيقات سرطان  (Aerican Association for Cancer Research)

7

جوايز پژوهشی در منطقه مديترانه شرقی

8

بورس های  Bill & Melinda Gates Foundation

9

Erasmus Mundus Masters Courses

10

International Master in Digital Library Learning

11

European Masters in Clinical Linguistics

12

Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity

13

European Joint Master in Quality in Analitical Laboratories

14

 European Masters in Sport and Exercise Psychology

15

European Master in Sustainable Regional Health Systems

16

European Public Health Master

17

International Masters in Natural Language Processing and Human Language Technology

18

Internatinal Master in Managment of Information Technology

19

European Masters Program in Language and Communication Technologies

20

Master of Bioethics

21

European MSc in food Science ,technology and nutrition

22

European Master in International Health


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.