شرايط اختصاصی ورود به دوره

شرايط حداقلی:
1- داشتن حداقل دو مقاله تحقيقی (original) در مجلات نمايه شده در نمايه های بين المللی نوع 1 (ISI, PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول
2- ارائه يكي از مدارک زبان به شرح زير:
  • مدرک TOFEL : حداقل امتياز قابل قبول 480 است.
  • مدرک IELTS :حداقل امتياز قابل قبول 5 است.
  • مدرک TOLIMO :حداقل امتياز قابل قبول 480 است.
  • مدرک MCHE/MSRT /MHLE:حداقل امتياز قابل قبول 50 است.
  • مدرک MELAB :حداقل امتياز قابل قبول 70 است.
تذكر1: از زمان اخذ مدرك زبان نبايد بيش از دو سال گذشته باشد.
تذكر2: لازم به ذکر است در صورت عدم تاييد مدارك توسط كميته تخصصی وزارت بهداشت حقی برای داوطلب ايجاد نمی گردد.  

ساير شرايط اختصاصي بر حسب نوع داوطلب:
علاوه بر شروط حداقلي فوق، ساير شرايط اختصصاصي سهميه هاي مختلف به شرح زير مي باشد. لازم به يادآوری است كه جهت محاسبه امتيازات سه گروه اول "آيين نامه ارتقاي اعضاي هیئت علمی" مورد استفاده قرار می گيرد و برای داوطلبان استعدادهای درخشان "آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر" ملاك محاسبه امتياز می باشد.
الف) داوطلبان آزاد:
داوطلب اين گروه بايد مشمول يكي از دو بند ذيل باشد:
1- احراز حداقل 5 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء كه 80 درصد آن از مقالات تحقيقي و نوآوري بوده و احراز حداقل 20 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء
2- احراز حداقل 12 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء كه حداقل 80 درصدآن از مقالات تحقيقی و نوآوری باشد.
ب) داوطلبان عضو هیئت علمی آموزشی :
1- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء درمدت 2 سال گذشته به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله تحقيقي نوع يک
2- احراز حداقل 35 امتياز از ماده 1 آيين نامه ارتقاء در مدت 4 سال گذشته
3- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته
ج)داوطلبان عضو هیئت علمی پژوهشی:
1- احراز حداقل 20 امتياز پژوهشی از ماده 2 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله تحقيقی نوع يک
2- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته
د) داوطلبان استعدادهایّ درخشان و برتر:
1- حداكثر فاصله زماني بين فارغ التحصيلی و ورود به دوره 3 سال می باشد.
2- كسب حداقل 8 امتياز پژوهشی از فصل 2 آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر به دوره های تخصصی به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله و نوآوری در طول دوره تحصيلی
3- كسب 40 امتياز از فصل آموزشی
4- كسب 5 امتياز از فصل فرهنگی - اجرايی
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.