پذيرش دانشجو
  ثبت نام داوطلبين
  مراحل پذيرش
  شرايط اختصاصی ورود به دوره
مراحل پذيرش

مراحل پذيرش داوطلبين دوره د كتري  پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز به اين شرح است:
مدارك داوطلبين دوره دكتری پژوهشی كه فرمهای ثبت نام و مدارک مورد نياز را به بر اساس مطالب مندرج در صفحه ثبت نام به دانشگاه علوم پزشكی شيراز ارسال نموده اند، پس از اتمام مهلت فراخوان مورد بررسی اوليه قرار گرفته و در صورتی كه شرايط عمومی ورود به دوره را مطابق آيين نامه هاي مربوط به دوره داشته باشند، با توجه به شرايط اختصاصي ورود به دوره طبق آيين نامه هاي مربوطه امتياز بندي مي شوند. مدارك و امتيازات كليه داوطلبان توسط كميته منتخب دانشگاه بررسی شده و از واجدين شرايط بر اساس اولویت رشته و امتياز کسب شده جهت انجام مصاحبه علمی با تماس تلفنی دعوت به عمل می آيد. دانشگاه علوم پزشكی شيراز در صورت نياز و به تشخيص شورای مصاحبه كننده ممكن است با اعلام قبلی به برگزاری آزمون ورودی مبادرت نمايد.
پذيرش نهايی بر اساس احراز شرايط عمومی و اختصاصی و موفقيت در مصاحبه حضوری (يا آزمون) و بر اساس آيين نامه هاي مربوط به دوره دكتری پژوهشی صورت خواهد گرفت.
پذيرفته شدگان نهايی جهت ثبت نام و شروع به تحصيل در دوره دکتری پژوهشی  به معاونت آموزش دانشگاه (اداره تحصيلات تکميلی) معرفی می شوند و پس از ثبت نام، دوره مذکور را در مركز تحقيقات مربوطه مي گذرانند. جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه معرفي دوره مراجعه نماييد.
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.