معرفی كاركنان

رئيس حسابداری
حمید مظفری
تلفن:32122382


حسابداری هزینه :
نصراله تیموری 
معصومه فرامرزی
تلفن:2122381

حسابداری امین اموال:
علیرضا علی بیگی
خشایار سرایی

كارپرداز
محمدرضا مبرا
تلفن: 32122631

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.