اطلاعات تماس معاونت های پژوهشی تابعه
برای دانلود لطفاً کلیک کنید.

نام معاونت

نام معاون

تلفن دفتر

 

نشانی وب سایت معاونت

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

دکتر سید معصوم معصوم پور

32349333

http://med.sums.ac.ir/deputies/research

معاونت پژوهشی دانشکده دندان پزشکی

خانم دکتر مهتاب معمار پور

36270322

memarpour@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی

دکتر علی قنبری

2_36261551

ghanbary@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر زهرا زمانیان

37251009 داخلی 204

skeshavarz@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

خانم دکتر ریتا رضایی

32340783 داخلی 242

rita_rezaee@yahoo.com

معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی

خانم دکتر فاطمه احمدی

32424128 داخلی 272

 

معاونت پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

دکتر سید محمد مظلومی

5-37251001 داخلی 322

 mazloomi@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه زهرا (س )

خانم سارا عظیما

8_36474254 داخلی 127

azimas@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

دکتر رضا فردید

9_32270238 داخلی 315

rfardid @ sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر امام قریشی

32333138 داخلی 214

 

معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش

خانم افسانه بشارتی

52452339

amoozesh@germus.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب لارستان

آقای محمد رضا فروتنی

52241251

larres@sums.ac.ir
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.