اطلاعات تماس واحدهای ستادی معاونت

نام واحد ستادی

نام كاركنان واحد

سمت

تلفن

 

پست الكترونیكی

دفتر معاونت

آقای دکتر سید بصیر هاشمی

معاون پژوهشی و فناوری

32305410 داخلی 7384

hashemib@sums.ac.ir

خانم پروانه صادقی

مدیر دفتر

32122314

vcrdept4@sums.ac.ir

خانم زهرا انصاری مهر

متصدی امور دفتری

32122722

pajoheshof@sums.ac.ir

خانم زهرا قربانیمتصدی امور دفتری32122847zahragh53@yahoo.com

امور آموزشی و هیئت علمی مراکز

آقای دکتر نصراله عرفانی

مسئول امور آموزشی و هیئت علمی مراکز تحقیقاتی

32305410 داخلی 7386

erfani52@yahoo.com

خانم سمیه مولودی

کارشناس امور آموزشی هیئت علمی پژوهشی

32305410 داخلی 7386

vcr-libs7@sums.ac.ir

امور کتابخانه ها

خانم شیرین دهقان

رئیس گروه کتابخانه ها و منابع علمی

32122386

 dehghansh@sums.ac.ir

خانم روشن شمشیری

کارشناس امور کتابخانه ها

32122386

vcrlibsums@gmail.com

اداره انتشارات

آقای دکتر سعید نعمتی

رئیس اداره انتشارات

32122820

nematis@sums.ac.ir

خانم فرخنده باقرزاده

متصدی امور دفتری

32122443

publisher@sums.ac.ir

خانم افسانه رزم

مسئول سفارشات اداره انتشارات دانشگاه

32122454

nashr@sums.ac.ir

خانم سارا هاشمی

كارشناس اداره انتشارات

32122454

nashr2@sums.ac.ir

خانم سمیرا نعمت اللهی

مسئول صندوق

32122454

nashr2@sums.ac.ir

خانم زهرا زمردیان

مسئول فروش

32122443

nashr2@sums.ac.ir

توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

خانم پروانه صادقی

 

کارشناس مسئول مراکز تحقیقات

 

32122633

 

vcrdept4@sums.ac.ir

 

آموزش ضمن خدمت كاركنان

آقای فضل اله عباسی

رابط آموزشی

32305410 داخلی 2638

af.ofogh@yahoo.com

حسابداری

آقای حمید مظفری

رئیس حسابداری

32122382

 

آقای نصراله تیموری

حسابدار

32122381

t.nasrollah@yahoo.com

خانم لیلا فتحی

حسابدار

32122347

 

آقای حیدری

حسابدار

32122090

 

آقای علی مبرا

کارپرداز

32122631

 

دبیرخانه

 

مسئول دبیرخانه

32122430

vcr-dabir@sums.ac.ir

خانم فریبا نوری زاده

متصدی امور دفتری و بایگانی

32122430

vcr-dabir@sums.ac.ir

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

خانم دکتر ناهید حاتم

 مدیر اطلاع رسانی و منابع علمی

 32127472

 

خانم فاطمه علیشاهیان

دبیر كمیته انتشارات

32122386

vcr_libs@sums.ac.ir

خانم مهندس اعظم صارم

کارشناس فناوری اطلاعات

32122821

vcr_it3@sums.ac.ir

خانم مهندس مریم سلمان پور

کارشناس فناوری اطلاعات

32122481

vcr_it1@sums.ac.ir

آقای مهندس هاشم زارع

کارشناس فناوری اطلاعات

32305410 داخلی7333

vcr_it4@sums.ac.ir

خانم نیلوفر برهمند

کارشناس مسئول
علم سنجی

32122519

vcr_sci6@sums.ac.ir

خانم فروغ ده بزرگیان

کارشناس علم سنجی

32305410 داخلی 7456

dehbozorgian@yahoo.com

خانم نگار فیروزی

کارشناس علم سنجی

32305410 داخلی 7457

vcr-libs6@sums.ac.ir

خانم فاطمه قاسمی نژاد

کارشناس علم سنجی

32122609

fghasemi60@gmail.com

مدیریت امور پژوهشی

آقای دکتر رامین نیکنام

مدیر امور پژوهشی

32122389

 

آقای دکتر علی پوست فروش فرد

کارشناس مسئول پژوهشی

32122389

ali_po58@yahoo.com

آقای کامبیز اسکندری

کارشناس پژوهشی

32305410 داخلی 7382

eskandarik@sums.ac.ir

خانم هاجر قاسمی

کارشناس پژوهشی

32305410 داخلی 7780

 

خانم زهرا پندخواهی

کارشناس پژوهشی

32122438

pandkhaz1200@yahoo.com

خانم ناهید چراغی

کارشناس پژوهشی

32305410 داخلی 7783

 

خانم مرضیه اکبری باصری

متصدی امور دفتری

32122438

ms.akbari63@yahoo.com

مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت

آقای عظیم کاوه آهنگر

کارشناس ثبت اختراعات و  کارشناس دفتر ارتباط با صنعت  

32122117

oseip_ac@yahoo.com

آقای فضل اله عباسی

کارشناس ثبت اختراعات

32305410 داخلی 7385

af.ofogh@yahoo.com

خانم شراره بهادری

کارشناس مسئول روابط بین الملل

32122385

int-office@sums.ac.ir

خانم سمیرا سبزواری

متصدی امور دفتری

32122385

sumscong@sums.ac.ir

واحد دکتری تخصصی پژوهشی

آقای دکتر رامین یعقوبی

مسئول دکتری تخصصی پژوهشی

32122521

yaghoobir@sums.ac.ir

خانم نجمه حاصلیکارشناس  پژوهشی

32305410 داخلی 7704

 

خانم رودابه چراغی

کارشناس دکتری تخصصی پژوهشی

32305410 داخلی 7387

s.cheraghi50@yahoo.com

 

  
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.