اطلاعات تماس واحدهای ستادی معاونت

 

نام واحد ستادی

نام كاركنان واحد

سمت

تلفن

 پست الكترونیكی

 
دفتر معاونت

 

آقای دکتر یونس قاسمی

 معاون تحقیقات و فناوری

32305410 داخلی 7384

ghasemiy@sums.ac.ir

 

آقای دکتر سیدمعصوم معصوم پور

مشاور معاون تحقیقات و فناوری

 

masoomm@sums.ac.ir

 

خانم پروانه صادقی

مدیر دفتر

32122314

vcrdept4@sums.ac.ir

 

خانم زهرا قربانی

متصدی امور دفتری

32122722

pajoheshof@sums.ac.ir

 

خانم لیلا دباغ

متصدی امور دفتری

32122847

 

 

 

امور آموزشی و هیئت علمی مراکز

خانم دکتر محبوبه رزمخواه

مسئول امور آموزشی و هیئت علمی مراکز تحقیقاتی

32305410 داخلی 7386

 

خانم سمیه مولودی

کارشناس امور آموزشی هیئت علمی پژوهشی

32305410 داخلی 7386

vcr-libs7@sums.ac.ir

 

امور کتابخانه ها

خانم دکتر نیلوفر برهمند

رئیس گروه کتابخانه ها و منابع علمی

32122519

 barahmand@sums.ac.ir

 

خانم شیوا استوار

کارشناس امور کتابخانه ها

32122386

libadmin@sums.ac.ir

 

خانم روشن شمشیری

کارشناس امور کتابخانه ها

32122386

vcrlibsums@gmail.com

 

 

گروه کتب و نشریات

آقای دکتر سعید نعمتی

رئيس گروه کتب و نشریات و اداره انتشارات دانشگاه

32122870

nematis@sums.ac.ir

 

خانم افسانه رزم

مدیر داخلی فروشگاه کتاب و مسئول سفارشات

32122679

nashr@sums.ac.ir

 

خانم سارا هاشمی

كارشناس چاپ و نشر اداره انتشارات دانشگاه

32122443

nashr2@sums.ac.ir

 

خانم فرخنده باقرزاده انفرادی

مسئول صندوق و متصدی امور دفتری اداره انتشارات دانشگاه

32122454
32305410-داخلی 7461

publisher@sums.ac.ir

 

خانم طاهره خاکپور

مسئول فروش فروشگاه کتاب (حضوری و اینترنتی)

32351865
32305410-داخلی 7460

nashr1@sums.ac.ir

 

 خانم مریم طاهری

متصدی امور دفتری اداره انتشارات و متصدی فروش فروشگاه کتاب

32122454

vcr_pub4@sums.ac.ir

 

خانم فاطمه علیشاهیان

کارشناس شورا و دبیر شورای انتشارات دانشگاه

32305410-داخلی 7525

vcr_pub@sums.ac.ir

 

خانم لیدا مختاری

کارشناس دفتر نشریات دانشگاه

32122803

pub@sums.ac.ir

jco.sums@gmail.com

 

خانم زینب کشاورزی

کارشناس دفتر نشریات دانشگاه

32305410-داخلی 7385

pub@sums.ac.ir

it.jco.sums@gmail.com

 

خانم فرحناز علیاکبری

کارشناس دفتر نشریات دانشگاه

32305410-داخلی 7383

pub@sums.ac.ir

jco.sums@gmail.com

 

 

توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

آقای دکترعباس رضائیان زاده

دبیرشورایعالی  مراکز تحقیقات

 

 

 

آقای دکتر امید فاضل زاده

رئیس گروه مراکز

 

 

 

خانم پروانه صادقی

 

کارشناس مسئول مراکز تحقیقات

 

32122633

 

vcrdept4@sums.ac.ir

 

 

خانم سعیده رحیمی فر

کارشناس مراکز تحقیقات

 

32305410-داخلی 7458

 

 

آموزش ضمن خدمت كاركنان

آقای فضل اله عباسی

رابط آموزشی

32305410 داخلی 2638

af.ofogh@yahoo.com

 

حسابداری

آقای حمید مظفری

رئیس حسابداری

32122382

 

 

آقای نصراله تیموری

حسابدار

32122381

t.nasrollah@yahoo.com

 

خانم لیلا فتحی

حسابدار

32122347

 

 

آقای حیدری

حسابدار

32122090

 

 

آقای علی مبرا

کارپرداز

32122631

 

 

دبیرخانه

خانم زهرا آزادی همت

متصدی امور دفتری

32122430

vcr-dabir@sums.ac.ir

 

خانم فریبا نوری زاده

متصدی امور دفتری و بایگانی

32122430

vcr-dabir@sums.ac.ir

 

ترجمان دانش و تبادل اطلاعات

آقای فضل اله فاطمیان

کارشناس ترجمان دانش

32305410 داخلی 7472

 

 

واحد علم سنجی

 

 

   

 

خانم مهندس اعظم صارم

کارشناس فناوری اطلاعات

32122821

vcr_it3@sums.ac.ir

 

خانم مهندس مریم سلمان پور

کارشناس فناوری اطلاعات

32122481

vcr_it1@sums.ac.ir

 

آقای مهندس هاشم زارع

کارشناس فناوری اطلاعات

32305410 داخلی7333

 

vcr_it4@sums.ac.ir

 

 

خانم دکتر نیلوفر برهمند

 

کارشناس مسئول
علم سنجی

32122519

vcr_sci6@sums.ac.ir

 

خانم زهرا زراعت کار

کارشناس علم سنجی

32305410 داخلی 7457

afrooz.zahra@gmail.com

 

خانم زهراجلالی

کارشناس علم سنجی

32305410 داخلی 7021

jalalizahra1@gmail.com

 

خانم فاطمه قاسمی نژاد

کارشناس علم سنجی

32122609

fghasemi60@gmail.com

 

مدیریت امور پژوهشی

 

 

 

 

 

دکتر عباس رضائیان زاده

مدیر امور پژوهش و ارزیابی تحقیقات

 

rezaiana@sums.ac.ir

 

آقای دکتر علی پوست فروش فرد

کارشناس مسئول پژوهشی

32122389

ali_po58@yahoo.com

 

آقای کامبیز اسکندری

کارشناس پژوهشی

32305410 داخلی 7382

eskandarik@sums.ac.ir

 

خانم هاجر قاسمی

کارشناس پژوهشی

32305410 داخلی 7780

 

 

خانم زهرا پندخواهی

کارشناس پژوهشی

32122438

pandkhaz1200@yahoo.com

 

خانم ناهید چراغی

کارشناس پژوهشی

32305410 داخلی 7783

 

 

خانم مرضیه اکبری باصری

متصدی امور دفتری

32122438

ms.akbari63@yahoo.com

 

مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت

 

دکتر علیرضا چوبینه

مدیر توسعه علم و فناوری سلامت

32305410 داخلی 4032

alrchoobin@sums.ac.ir

 

خانم شراره بهادری

کارشناس مسئول روابط بین الملل

32122385

int-office@sums.ac.ir

 

خانم سمیرا سبزواری

کارشناس

32122385

sumscong@sums.ac.ir

 

آقای عظیم کاوه آهنگر

کارشناس ثبت اختراعات و کارشناس دفتر ارتباط با صنعت 

32122117

oseip_ac@yahoo.com

 

آقای فضل اله عباسی

کارشناس ثبت اختراعات

32305410 داخلی 7385

af.ofogh@yahoo.com

 

خانم فروغ ده بزرگیان

کارشناس مدیریت توسعه فناوری

32305410 داخلی 7456

 

dehbozorgian@yahoo.com

 

ماریا آروین فر

کارشناس مدیریت توسعه فناوری

32305410

داخلی 7032

htdo@sums.ac.ir

 

واحد دکتری تخصصی پژوهشی

آقای دکتر رامین یعقوبی

مسئول دکتری تخصصی پژوهشی

32122521

yaghoobir@sums.ac.ir

 

خانم نجمه حاصلی

کارشناس  پژوهشی

32305410 داخلی 7704

 

 

خانم رودابه چراغی

کارشناس دکتری تخصصی پژوهشی

32305410 داخلی 7387

s.cheraghi50@yahoo.com

 

 

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.