معرفی مدیریت توسعه علم و فناوری
  معرفی همکاران
  شوراها و کارگروه های مرتبط
 دفتر امور کنگره ها و سمینارها
 دفتر ارتباط با صنعت
 دفترابداعات، اختراعات و مالکیت فکری
 مراکز رشد
 دفتر توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان
 واحدهای توانمند سازی پژوهشی
  آیین نامه ها
  فرآیندهای کاری
  فرم ها ، پرسشنامه ها
  آیا می دانید که...
  تماس با مدیریت توسعه علم وفناوری

معرفی مدیریت توسعه علم و فناوری
نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی شیراز  برای  تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است.  برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت
به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است. این مدیریت در دو حوزه توسعه و ارتقای توانمندی پژوهشگران در مسیر پژوهش و فناوری و همچنین در راستای هموار سازی، نظام مند کردن و تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرتبط با فناوری در خدمت فناوران می باشد. 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.