تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز

نشانی پستی: شيراز - خيابان زند - ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری - دفتر ارتباط با صنعت – صندوق پستی 71345- 1978

تلفن:  32122117071-
دورنگار:  0732122430  
پست الكترونيک:

ارسال نظرات و پيشنهادات
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را درباره دفتر ارتباط با صنعت به ما اعلام فرماييد:

 

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.