معرفی كاركنان


 مدیر دفتر

نام و نام خانوادگی: دكتر مهدی جهانگیری

تحصیلات:
Ph.D    بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: دانشیار


پست الكترونیكی: r
jahangiri_m@sums.ac.i

 
دکتر جهانگیری

كارشناس مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی: عظیم کاوه آهنگر

تلفن: 32122117-071

دورنگار:   32122430

پست
 الكترونیكی:
a.kavehahangar@gmail.com

     
 
 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.