تهیه محیطهای کشت سلولی برتر با الهام از طب سنتی ایرانی

خلاصه ی توصیف اختراع: همواره تهیه محیط های كشت سلولی با بازده بالاتر مورد توجه محققین بوده است. با پیشرفتهای سریعی كه در دهه اخیر در زمینه بیوتكنولوژی سلولی صورت گرفته این توجه و احساس نیاز به محیط كشت بهتر بیشتر نیز شده است. از طرفی در طب سنتی تمدنهای چند هزار ساله ایران، چین و یونان دسته بندی تقریبا" مشابهی تحت عنوان گرمی و سردی وجود دارد. سوالی كه در این پژوهش مطرح بوده است این است كه آیا می توان از خصوصیات گرمی گیاهان دارویی در تهیه محیط های كشت سلولی استفاده كرد و آیا باورموجود در طب سنتی ایرانی كه گرمی باعث افزایش فعالیت می گردد در سطح سلول و كشت سلولی نیز قابل تایید و بهره وری است.
تهیه محیطهای کشت سلولی برتر با الهام از طب سنتی ایرانی
در حقیقت هدف از این اختراع دستیابی به موارد زیر بوده است: 1. استفاده از عرقیات گیاهی در تهیه محیط های كشت سلولی و بررسی اثرات آنها بر رشد سلول. 2. استفاده كاربردی از عرقیات گرم در تولید فرآورده های بیولوژیك در این اختراع برای اولین بار تاثیر مستقیم عرقیات بررشد سلولی نشان داده شده است، بطوریكه عرقیات گرم باعث افزایش رشد و عرقیات سرد باعث كاهش رشد سلول ها گردید كه دلیلی بر اثبات فرضیه طبیعت گرم و سرد در كشت سلولی است.

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.