طراحی و ساخت دستگاه دیجیتالی تولید میدانهای دقیق امواج الكترومغناطیس با قابلیت تغییرELFكمیتهای میدان و فركانس با توانایهای منحصر به فرد

خلاصه ی توصیف اختراع: زندگی برروی زمین در داخل محدوده معینی از پارامترهای محیطی مثل غلظت اکسیژن، فشار اتمسفر،میدان مغناطیس زمین، دما، بخارآب و نور حفظ می شود. تغییرات کوچکی در این فاکتوها باعث ایجاد اثرات فیزیولوژیکی و حسی در بدن می گردد. بشر از گذشته های بسیار دور به خاصیت مغناطیسی زمین پی برده است، اثرات میدان مغناطیسی بر زندگی جانوران و گیاهان موضوع جالبی برای پژوهشگران بوده است: اساس راه حل ارائه شده طراحی و ساخت یک نوع سیستم و دستگاه دیجیتالی تولید میدانهای دقیق امواج الکترومغناطیس با قابلیت تغییر کمیتهای میدان و فرکانس در یک مدت زمان از قبل تعیین شده می باشد.
طراحی و ساخت دستگاه دیجیتالی تولید میدانهای دقیق امواج الكترومغناطیس با قابلیت تغییرELFكمیتهای میدان و فركانس با توانایهای منحصر به فرد

  این دستگاه (ELF) میتواند به منظور بررسیها و تحقیقات پژوهشی و اخذ نتایج در خصوص اثر این میدانها و ضریب اهمیت هریک بر سیستمهای بیولوژیکی از جمله بدن انسان قرار گیرد. میدان های الکترو مغناطیسی با فرکانس بسیار (ELF) اهمیت میدانهای الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین 60 هرتز ایجاد می شوند. و منابع تولید - میدان هایی هستند که با فرکانس برق صنعتی یعنی 50 (ELF) پایین آن وسایل الکتریکی سیم کشی منازل، خطوط انتقال و توزیع نیرو، وسایل خانگی الکتریکی. کاربرد کاربرد دستگاه در زمینه تحقیقات بیولوژیکی بسیار فراوان میباشد. دقت خوب دستگاه باعث حصول نتایج دقیق تر و بالا بردن امکان بررسی تغییرات جزئیتر و کاملتر برای محققین میگردد. در ذیل به برخی از جمله مطالعات و گستره کاربردی دستگاه مورد نظر اشاره شده است.

  1.   بر یک سیستم بیولوژیکی با احتساب زمان در معرض (ELF) بررسی ویژگیهای کمی یک میدان الکترومغناطیسی
  2.  قرارگرفتن سیستم در میدان. بررسی اثر میدان الکترومغناطیس بر دینامیک چرخهی سلولی سلولهای بنیادی مغز استخوان.
  3.  اثر میدانهای الکترومغناطیس بر سیستم یادگیری و حافظه با گذزشت زمان.
  4. بکارگیری و بررسی اثر میدانهای الکترومغناطیس در درمان بیماری افسردگی.
  5.   اثرات درمانی میدانهای الکترومغناطیس به عنوان مثال در ترمیم سریعتر شکستگیها.
  6.   بررسی اثر میدانهای الکترومغناطیس بر سیستم ترشح هورمونی بدن.
  7. تغییرفعالیتهای آنزیمها یا سایر فرآیندهای زیست-شیمیایی

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.