دفترابداعات، اختراعات و مالکیت فکری
  معرفی دفتر ابداعات ، اختراعات و مالکیت فکری
  كاركنان دفتر
  اخبار
  قوانین ملی مالکیت فکری
  قوانین بین المللی مالکیت فکری
   آیین نامه ها
 خدمات
 نمونه هایی از اختراعات ثبت شده
  پرسش های متداول
  پیوندهای مفید
  تماس با ما

معرفی كاركنان دفتر 
ابداعات ،اختراعات و مالکیت فکری

سرپرست دفتر:

دکتر اسماعیل میرزایی

دکترای نانوفناوری پزشکی

پست الکترونیک: e_mirzaei@sums.ac.ir

كارشناس مسئول دفتر
عظيم كاوه آهنگر

پست الكترونيكی دفتر: patent@sums.ac.ir

تلفن:     32122117
دورنگار:  32122430
 
كارشناس دفتر
فضل اله عباسی

پست الكترونيكی دفتر: af.ofogh@yahoo.com

تلفن:    32305410-2638 
دورنگار: 32122430


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.