توسعه علم و فناوری
  معرفی:
  معرفی مدیریت توسعه علم و فناوری
  
  
  
  
  
  
  
  
  واحدها:
  دفتر امور کنگره ها و سمینارها
  دفتر ارتباط با صنعت
  دفتر ابداعات، اختراعات و مالکیت فکری
  مراکز رشد
  مراکز توانمندسازی پژوهشی
  
  
  
  
  
  عناوين مهم:
  اولويت های پژوهشی
 شرکت های دانش بنیان
  فرم ها، پرسشنامه ها
  طرح های فناورانه
  
  
  
  
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.