معرفی دفتر نظارت بر نظام ثبت بیماری ها

نظام ثبت بیماری‌ها و داده های نظام سلامت (Registry) نقش موثری در تشخیص و اندازه گیری میزان گسترش یك بیماری خاص و یا یك رویداد بهداشتی در جامعه دارد و نظام سلامت را قادر می‌سازد بر كیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده نظارت بهتر و موثرتری داشته باشد. نظام ثبت همچنین منبع مناسبی برای تشخیص بیماران به منظور انجام مطالعات پژوهشی بعدی از قبیل مطالعات كوهورت و كارآزمایی بالینی فراهم می آورد.

با كمال خوشوقتی به استحضار می رساند برنامه دانشگاهی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شیراز ایجاد گردیده است. این برنامه، وظیفه ساماندهی به نظام های ثبت موجود در دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برای طراحی سامانه های ثبت نوین در حوزه سلامت به عنوان زیربنایی برای گسترش پژوهش های علوم پزشكی و سلامت را بر عهده دارد.

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.