برنامه های ثبت
  در حال اجرا
  آماده ورود داده
  عقد قرارداد شده
  تصویب عنوان
  تحت بررسی

عقد قرارداد شده:

طرحهایی که به لحاظ محتوایی و نرم افزاری و مطابق فرایندهای پیش بینی شده شورای نظام ثبت بیماری‌ها و داده های نظام سلامت دانشگاه به تایید رسیده و فرایند عقد قرارداد برای آنها به اتمام رسیده است.

رديف

عنوان طرح

1

سامانه ثبت موارد مواجهه با خون و مايعات بدن و صدمات ناشي از اجسام تيز و برنده وسرسوزن

2

سامانه ثبت ايمن سازي كاركنان سيستم بهداشتي  درماني

3

سامانه ثبت برنامه ايمن سازي طبق دستورالعمل كشوري

4

سامانه ايجاد نظام ثبت داده هاي بيو بانك جامع (كلينيكي، پاراكلينيكي و بافتي) بيماران مبتلا به هر نوع آدنوم و سرطان كولوركتال مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز

5

سامانه ثبت اطلاعات بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.