برنامه های ثبت
  در حال اجرا
  آماده ورود داده
  عقد قرارداد شده
  تصویب عنوان
  تحت بررسی
 

آماده ورود داده:


طرحهایی که مراحل آزمایشی را طی کرده و تاییدیه های لازم را دریافت نموده و آمادگی نصب و ورود داده در محیط عملیاتی را دارند. 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.