برنامه زمانی و کدهای مصوبه جلسات کمیته اخلاق دانشگاه

کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهشهای اپیدمیولوژیک و بالینی و علوم پایه و همچنین تحقیقات نظام بهداشتی و درمانی و نیز مراقبت از انسان ها در برابر خطرات احتمالی ناشی ازتحقیق و حفظ حقوق آزمودنی اقدام به برگزاری جلسات ماهیانه نموده است.

برنامه جلسات سال 91، 92، 93 و 94 (جهت مشاهده لیست طرح های پژوهشی مطرح شده در هر جلسه بر روی تاریخ کلیک نمایید).
 

تاریخ  جلسات کمیته اخلاق سال 91

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 92

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 93

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 94

     تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 95

               
تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 96

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 97

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 98
      فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی سال 94 فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی سال 95 فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی سال 96 فایل قابل سرچ تمام طرح های مصوب 6ماهه اول سال 97فایل قابل سرچ طرح های مصوب سال 98 تا پایان تیرماه
      فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری سال 94 فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری سال 95 فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری سال 96 فایل قابل سرچ طرح های مصوب 6ماهه دوم سال 97 

91/1/17

92/1/20

93/1/23

94/1/30

95/1/22

96/1/28

97/1/22

97/1/28

91/1/31

92/2/5

93/2/14

94/2/27

 95/2/5

 96/2/13

97/2/9

98/2/18

91/2/23

92/2/22

93/2/21

94/3/24

 95/2/26

 96/2/30

97/2/19

98/2/25

91/2/28

92/3/5

93/3/10

94/4/14

 95/3/9

 96/3/21

97/3/6

98/2/29

91/3/25

92/3/26

93/4/1

94/4/21

 95/3/17

 96/4/18

97/3/30

98/3/19

91/4/13

92/4/9

93/4/22

 94/5/11

 95/4/6

 96/4/28

97/4/3

98/4/2

91/4/22

92/4/16

93/5/12

 94/5/28

 95/4/27

 96/5/8

97/4/13

98/4/29

91/5/5

92/5/13

93/5/29

 94/6/22

 95/5/17

 96/6/8

97/5/7

98/5/6

91/5/9

92/5/27

93/6/22

  94/7/12

 95/5/31

96/6/26

97/6/21

98/5/16

91/5/12

92/6/24

93/7/6

  94/8/10

 95/6/21

 96/7/1

97/7/8

98/5/23

91/5/26

92/6/31

93/7/27

  94/8/30

 95/7/4

 96/7/26

97/7/10

 

91/6/23

92/7/7

93/8/25

  94/9/22

 95/7/18

 96/8/14

 97/8/5

 

91/6/30

92/7/14

93/9/23

  94/10/13

 95/8/9

 96/9/19

 97/9/6

 

91/7/13

92/8/5

93/10/14

  94/11/4

 95/8/16

 96/10/25

 97/10/4

 

91/8/14

92/8/18

93/11/5

  94/11/28

 95/9/7

 96/11/18

 97/10/23

 

91/8/28

92/9/24

93/11/19

 94/12/16 

 95/9/24

 96/12/6

 97/11/3

 

91/9/14

92/10/8

93/12/10

 

 95/10/19

 96/12/13

 

 

91/9/26

92/10/22

93/12/17

 

 95/11/3

 

 

 

91/10/17

92/11/13

 

 

 95/11/17

 

 

 

91/11/5

92/11/27

 

 

 95/11/26

 

 

 

91/12/3

92/12/18

 

 

 95/12/10

 

 

 

91/12/17

92/12/25

 

 

 95/12/22

 

 

 

 

 

 

فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی 94

فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی 95

فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی 96

فایل قابل سرچ طرح های مصوب 6ماهه اول سال 97

فایل قابل سرچ طرح های مصوب سال 98 تا پایان تیرماه

 

 

 

فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری 94

فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری 95

فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری 96 

 فایل قابل سرچ طرح های مصوب 6ماهه دوم سال 97

 
 
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.