برنامه زمانی جلسات

کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهشهای اپیدمیولوژیک و بالینی و علوم پایه و همچنین تحقیقات نظام بهداشتی و درمانی و نیز مراقبت از انسان ها در برابر خطرات احتمالی ناشی ازتحقیق و حفظ حقوق آزمودنی اقدام به برگزاری جلسات ماهیانه نموده است.

برنامه جلسات سال 91، 92، 93 و 94 (جهت مشاهده لیست طرح های پژوهشی مطرح شده در هر جلسه بر روی تاریخ کلیک نمایید).
 

تاریخ  جلسات کمیته اخلاق سال 91
تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 92
تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 93
تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 94
     تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 95
تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 96
 
91/1/17
92/1/20
95/1/2296/1/28
91/1/31
92/2/5
 95/2/5 96/2/13
91/2/23
92/2/22
 95/2/26 96/2/30
91/2/28
92/3/5
 95/3/9 96/3/21
91/3/25
92/3/26
 95/3/17 96/4/18
91/4/13
92/4/9
 94/5/11  95/4/6 96/4/28
91/4/22
92/4/16
 94/5/28  95/4/27 96/5/8
91/5/5
92/5/13
 94/6/22  95/5/17 96/6/8
91/5/9
92/5/27
  94/7/12  95/5/3196/6/26
91/5/12
92/6/24
  94/8/10  95/6/21 96/7/1
91/5/26
92/6/31
  94/8/30  95/7/4 96/7/26
91/6/23
92/7/7
  94/9/22  95/7/18 96/8/14
91/6/30
92/7/14
  94/10/13  95/8/9 96/9/19
91/7/13
92/8/5
  94/11/4  95/8/16 96/10/25
91/8/14
92/8/18
  94/11/28  95/9/7 96/11/18
91/8/28
92/9/24
 94/12/16   95/9/24 96/12/6
91/9/14
92/10/8
   95/10/19 96/12/13
91/9/26
92/10/22
   95/11/3 
91/10/17
92/11/13
     95/11/17 
91/11/5
92/11/27
     95/11/26 
91/12/3
92/12/18
     95/12/10 
91/12/17
92/12/25
     95/12/22 
      فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی 94 فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی 95فایل قابل سرچ تمام طرح های دستی 96
      فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری 94 فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری 95فایل قابل سرچ تمام طرح های پژوهشیاری 96 


 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.