همکاران

دبیر علمی کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشكی شیراز  
دكتر رضا چمن
تلفن : داخلی 7736 (19 الی 32305410 -071) 
پست الكترونیك:rezachaman@yahoo.com
 
دبیر اجرایی کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشكی شیراز  
نام و نام خانوادگی : دكتر علی پوست فروش فرد
وظایف : بررسی و کارشناسی طرح های تحقیقاتی در حیطه اخلاق در پژوهش، پیگیری مصوبات کمیته اخلاق در پژوهش،
برگزاری و مطرح کردن طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق
تلفن : 32122686
پست الكترونیكی :  researchethic@sums.ac.ir
 
 
کارشناس پژوهشی کمیته اخلاق
نام و نام خانوادگی : مرضیه اکبری
وظایف:امور مرتبط با مکاتبات کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش دانشگاه
تلفن : 32122438
 
 
کارشناس پژوهشی کمیته اخلاق
نام و نام خانوادگی : هاجر قاسمی
وظایف:امور مرتبط با داوری اخلاقی طرح های تحقیقاتی
تلفن : 32122686

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.