معرفی كاركنان
 
مسئول دفتر:
دکتر نصراله عرفانی
دکتری تخصصی (Ph.D) ایمونولوژی
ایمیل: erfanin@sums.ac.ir
تلفن:  32122521
دورنگار:   32122430
n._erfani_photo.jpg 
  

کارشناس دفتر:
سمیه مولودی
ایمیل: vcr-libs7@sums.ac.ir
تلفن: 32305410 داخلی 7386
دورنگار:   32122430 

 
 


 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.