راه اندازي اولين نرم افزار برنامه دانشگاهي نظام ثبت بيماري ها و ساير داده هاي نظام سلامت در حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شيراز1397-5-17

دبیر دبیرخانه نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت (رجیستری) خبر داد:

  اولین نرم افزار برنامه دانشگاهی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شیراز تحت عنوان "نظام ثبت موارد مواجهه با خون و مایعات بدن و صدمات ناشی از اجسام تیزوبرنده وسرسوزن" توسط گروه پزشكی اجتماعی دانشكده پزشكی شیراز توسط مجریان آن، دفاع  و قابل بهره برداری شد.شایان ذکر است در طول سالهای گذشته مطالعات زیادی در استان فارس صورت گرفته كه میزان بروز مواجهه با خون و سایر مایعات بدن تا بیش از 70 درصد در كاركنان بالینی بیمارستانها گزارش شده است. در طول دهه گذشته، استفاده از ثبت داده ها به صورت الكترونیكی، جایگزین روشهای سنتی استفاده از قلم و كاغذ شده است. روش ثبت داده ها بصورت الكترونیك می تواند سرعت دسترسی به داده ها، دقت در ثبت آنها، تصمیم گیریهای بالینی مبتنی بر شواهد و در راستای آن، كمك به ارتقای سلامت كاركنان نماید. تا جایی كه ما اطلاع داریم تاكنون هیچ نظام ثبت الكترونیك تحت وب به منظور ثبت موارد مواجهه با خون و مایعات بدن و صدمات ناشی از اجسام تیزوبرنده وسرسوزن در كشور نداشته ایم.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.