اطلاعيه تكميلی فراخوان پذيرش پژوهشگر پسادكترای پژوهشی تیرماه961396-2-20

نظر به اهداف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر گسترش فعالیت های تحقیقاتی و پیرو  فراخوان پسا دکترای پژوهشی تیرماه 96 ،این معاونت در نظر دارد از میان واجدین شرایط جهت گذراندن دوره پسا دکترای پژوهشی نسبت به پذیرش پژوهشگر پسا دکترا اقدام نماید.

جهت دریافت لیست اساتید واجدالشرایط کلیککنید.

علاقمندان می توانند پس از مطالعه آئین نامه مذکور مدارک لازم را تا تاریخ 1396/3/31 به این معاونت (خانم حاصلی )ارسال نمایند.

تلفن تماس : 32305410-071

داخلی 7704 (خانم حاصلی)

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.