نكات قابل توجه جهت درخواست گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمی1397-6-27


به استحضار كلیه اعضای محترم هیئت علمی و كارمندان متقاضی "گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمی" می رساند، ضروری است به منظور تسریع در فرایند كارشناسی مقالات در هنگام ارسال درخواست به نكات زیر توجه فرمایند: 

1) مشخصات و اطلاعات مقاله مورد نظر را در فرم درخواست گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمی وارد و به پیوست نامه اتوماسیون اداری ارسال نمایند.

2) نامه درخواست را مطابق با شیوه نامه ارسال درخواست گرنت ارسال نمایند.

فرم و شیوه نامه درخواست گرنت از آدرس زیر قابل دسترسی است:

 http://research.sums.ac.ir/fa/scientometric-office/financialfacilities/grants/grants.html

 

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.