معرفی کارکنان

مسئول IT
خانم مهندس مریم سلمان پور
vcr_it1@sums.ac.ir
تلفن: 32122481


کارشناس IT
خانم مهندس اعظم صارم
vcr_it3@sums.ac.ir
تلفن: 32122821


کارشناس IT
آقای مهندس هاشم زارع
vcr_it4@sums.ac.ir
تلفن: 32305410  داخلی 7333


رابط
IT

آقای کامبیز اسکندری
eskandarik@sums.ac.ir
تلفن: 32122438

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.