فرايندهای كاری

فرایندهای خرید و
تعمیرات تجهیزات کامپیوتری
فرایند
خرید تجهیزات كامپیوتری

فرایند تعمیرات سیستم های كامپیوتری معاونت )با فرم دستی

فرایند تعمیرات سیستم های كامپیوتری معاونت پژوهشی و فناوری )از طریق فرم آنلاین(

 

فرایندهای نرم افزار اتوماسیون اداری

فرآیند تخصیص کارتابل اتوماسیون به پرسنل معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

فرآیند اضافه نمودن سطح دسترسی مدیران معاونت پژوهشی و فناوری در نرم افزار اتوماسیون اداری در معاونت پژوهشی و فناوری

فرآیند ارائه آموزش های مورد نیاز پرسنل درزمینه نرم افزار اتوماسیون اداری در معاونت پژوهشی و فناوری

فرآیند تغییرسمت افراد در نرم افزار اتوماسیون اداری در معاونت پژوهشی و فناوری

 فرآیند انجام تنظیمات در نرم افزار اتوماسیون اداری در معاونت پژوهشی و فناوری

 


فرایندهای نرم افزار

فرآیند پایش و ارزیابی روند پیاده سازی نرم افزار توسط شركت های پیمانكار

فرآیند تهیه و ایجاد نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز واحدها

فرآیند عقد قرارداد پشتیبانی نرم افزارهای تخصصی موجود در معاونت پژوهشی و فناوری

تمدید قرارداد ارسال پیام كوتاه از طریق نرم افزار پژوهشیار

فرآیند رفع مشكلات به وجود آمده در نرم افزارهای تخصصی معاونت پژوهشی و فناوری

فرآیند تأیید اتمام كار پروژه های نرم افزاری در دست تهیه

فرآیند بررسی و ارتقاء نرم افزارهای تخصصی معاونت پژوهشی و فناوریفرآیندهای وب سایت معاونت پژوهشی و فناوری ومراکز تحقیقاتی
 
فرآیند ارتقای وب سایت های مراکزتحقیقات

فرآیند انتشار وب سایت مراکز تحقیقات

فرآیند ارزشیابی وب سایت مراکز تحقیقات

فرآیند بارگذاری اولیه محتوای سایت
مراکز

فرآیند تکمیل و بهبود محتوای وب سایت معاونت پژوهشی و فناوری

فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی وب سایت
مراکز

فرآیند تعیین ساختاراطلاعاتی نهایی وب سایت مراکز تحقیقات

فرآیند درج خبر و اطلاعیه بر روی سایت معاونت پژوهشی و
فناوری

فرآیند مدیریت و نگهداری وب سایت معاونت پژوهشی و فناوری

فرآیند افزایش مهارت های کار با وب سایت رابطین معاونت پژوهشی و فناوری

  فرایندهای اطلاع رسانی

 فرایند ارسال ایمیل به منظور اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی   

تمدید قرارداد ارسال پیام كوتاه از طریق نرم افزار پژوهشیار

فرایند ارسال پیامك برای اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی

فرایند درج اخبار و اطلاعیه ها در خبرنامه پژوهشی

فرآیند درج خبر و اطلاعیه بر روی سایت معاونت پژوهشی و فناوری


فرایند مربوط به سایت همایش نگار

فرایند درخواست وب سایت جهت برگزاری كنگره با استفاده از پورتال همایش نگار

فرایند مربوط به آمار

فرایند جمع آوری اطلاعات آماری پژوهشی، مورد درخواست سازمانها و ادارات دیگر از اداره آمار دانشگاه   


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.