فهرست الفبایی نشریات دانشگاه

English Journals

Title: Annals of Colorectal Research (ACR)
Website: http://colorectalresearch.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32306972
Fax: +98 71 32306972
Email: info@colorectalresearch.com
Address: Colorectal Research Center, Shahid Faghihi Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran


Title: Bulletin of Emergency And Trauma (BEAT)
Website: http://beat.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 36360697
Fax: +98 71 36254206
Email: beat@sums.ac.ir
Address: Trauma Research Center, Shahid Rajaei Trauma Hospital, Chamran Avenue, Shiraz, Iran

 Title: International Journal of Nutrition Sciences (IJNS)
Website: http://ijns.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32332771
Fax: +98 71 37257288
Email: ahmadi_ijns@sums.ac.ir
Address:Shiraz University of Medical Sciences, School of Nutrition and Food Sciensec, Shiraz, Iran

 
 Title: Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)
Website: http://ijvlms.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32351256 (2023)
Fax: +98 71 32303061
Email: modavem_media@sums.ac.ir
Address: Center of Excellence for e-Learning in Medical Sciences, 2nd floor, Sina-Sadra Halls Complex, Neshat Ave., Shiraz, Iran

Title: International Cardiovascular Research Journal (ICRJ)
Website: http://ircrj.com/
Tel: +98 71 32342248
Fax: +98 71 32342248
Email: icrjournal@yahoo.com
Address: Cardiovascular Research Center, Shahid Faghihi Hospital, Zand Blvd., Shiraz, Iran

Title: International Journal of Community Based Nursing and Midwifery (IJCBNM)
Website: http://ijcbnm.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 36474287
Fax: +98 71 36474287
Email: ijcbnm1@sums.ac.ir
Address: Fatemeh (P.B.U.H) School of Nursing & Midwifery, Namazee Hospital, Shiraz, Iran

Title: International Journal of Organ Transplantation Medicine (IJOTM)
Website: http://ijotm.com/
Tel: +98 71 36474308
Fax: +98 71 36474307
Email: info@ijotm.com
Address: IJOTM Office, Nemazee Hospital, Shiraz, Iran

Title: International Journal of School Health (IJSH)
Website: http://intjsh.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32309615
Fax: +98 71 32309615
Email: schoolhealth.j@gmail.com
Address: Health Policy Research Center, Building No.2, 8th Floor, School of Medicine, Zand Avenue, Shiraz, Iran

Title: Iranian Journal of Immunology (IJI)
Website: http://iji.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32303687
Fax: +98 71 32304952
Email: ghaderia@sums.ac.ir
Address: Shiraz Institute for Cancer Research, Medical School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Title: Iranian Journal of Medical Sciences (IJMS)
Website: http://ijms.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32279780
Fax: +98 71 32279781
Email: ijms@sums.ac.ir, ijmsjournal@yahoo.com
Address: Iranian Journal of Medical Sciences Office, 2nd floor, School of Paramedical Sciences, Meshkinfam Street, Shiraz, Iran Shiraz, Iran

Title: Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies
 
(JAMSAT)
Website: http://jamsat.sums.ac.ir
Tel: +98 713 2317523
Fax: +98 713 2318042
Email: jamsat@sums.ac.ir
Address:
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies (JAMSAT), School of Advanced Medical Sciences and Technologies, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, 71348-14336 Iran

Title: Journal of Advances in Medical Education and Professionalism (JAMP)
Website: http://jamp.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32349338 (2315)
Fax: +98 71 32333064
Email: jamp@sums.ac.ir
Address: Education Development Center, 3th floor, Sina-Sadra Halls Complex, Neshat Ave., Shiraz, Iran

Title: Journal of Biomedical Physics and Engineering (JBPE)
Website: http://jbpe.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32349332 (3086)
Fax: +98 71 32349332 (3086)
Email: contact@jbpe.org
Address: Department of Medical Physics, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Title: Journal of Dental Biomaterials (JDB)
Website: http://jdb.sums.ac.ir
Tel: +98 71 36285276
Fax: +98 71 36285276
Email: jdb@sums.ac.ir
Address: Journal Of Dental Biomaterials Office, School of Dentistry, Ghasrodasht Street, Shiraz, Iran

Title: Journal of Dentistry (JDENT)
Website: http://dentjods.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 36280458
Fax: +98 71 36280458
Email: dentjod2@sums.ac.ir
Address: School of Dentistry, Ghasrodasht Ave., Shiraz, Iran

Title: Journal of Health Management and Informatics (JHMI)
Website: http://jhmi.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32340774
Fax: +98 71 32340039
Email: jhmi@sums.ac.ir
Address: JHMI Office Journal, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Title: Journal of Health Sciences and Surveillance System (JHSSS)
Website: http://jhsss.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32122432
Fax: +98 71 32122432
Email: jhsss@sums.ac.ir
Address: Shiraz University of Medical Sciences, Zand Blvd., Shiraz, Iran

Title: Journal of Rehabilitation Sciences and Research (JRSR)
Website: http://jrsr.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 36271551
Fax: +98 71 36272495
Email: jrsr@sums.ac.ir
Address: Journal of Rehabilitation Sciences and Research Office, Shiraz School of Rehabilitation Sciences, Chamran Boulevard, Abiverdi Street, Shiraz, Iran

Title: Journal of Research on History of Medicine (RHM)
Website: http://rhm.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32304279
Fax: +98 71 32304279
Email: info@rhm.ir
Address: Research Office for the History of Persian Medicine, North Ghaani Street, Shiraz, Iran

Title: Middle East Journal of Cancer (MEJC)
Website: http://mejc.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32303715
Fax: +98 71 32303715
Email: middle.east.journal@gmail.com
Address: School of Medicine, 8th floor, Middle East Journal of Cancer, Shiraz, Iran

Title: Middle East Journal of Digestive Diseases (MEJDD)
Website: http://mejdd.org/
Tel: +98 21 88335061
Fax: +98 21 88335062
Email: mejdd@iagh.org
Address: Middle East Journal of Digestive Diseases, Unit 1 , No. 13 , Shahrivar Alley, Kargar-e-Shomali Ave., Tehran, Iran

Title: Shiraz E Medical Journal (SEMJ)
Website: http://emedicalj.com/
Tel: +98 71 32122736
Fax: +98 71 32309615
Email: semj@sums.ac.ir
Address: Health Policy Research Center, Building No.2, 8th Floor, School of Medicine, Zand Avenue, Shiraz, Iran

Title: Trends in Pharmaceutical Sciences (TiPS)
Website: http://tips.sums.ac.ir
Tel: +98 71 32424128(297)
Fax: +98 71 32424256
Email: tips@sums.ac.ir
Address: Trends in Pharmaceutical Sciences Office, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Title: Women’s Health Bulletin (WHB)
Website: http://womenshealthbulletin.sums.ac.ir/
Tel: +98 71 32309615
Fax: +98 71 32309615
Email: womenhealth.bulletin@gmail.com
Address: Health Policy Research Center, Building No.2, 8th Floor, School of Medicine, Zand Avenue, Shiraz, Iran

نشریات فارسی
عنوان: حسابداري سلامت
وب‏سايت: http://jha.sums.ac.ir
شماره تلفن: 32122149- 071
شماره فاكس: 32336758- 071
پست الكترونيكي: jha@sums.ac.ir آدرس: شیراز، بلوار زند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، طبقه دوم، دفتر فصلنامه حسابداری سلامت

عنوان: مجله علوم پزشكي صدرا
وب‏سايت: http://smsj.sums.ac.ir
شماره تلفن: 32122970 - 071
شماره فاكس: 32122970 - 071
پست الكترونيكي: zargarana@sums.ac.ir آدرس: شیراز، بلوار زند، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.