دفتر امور کتابخانه ها
  معرفی كاركنان
  فرایندها
  نحوه ساختن VPN
  پایگاههای اطلاعاتی علمی
  برنامه کارگاه ها
  کتابخانه های دانشگاه
  آئین نامه کتابخانه ها
  راهنماهای آموزشی
 کمیته های تخصصی
  ارتباط با دفتر امور کتابخانه ها
  تماس با ما

 دفتر امور کتابخانه ها

ماموریت اصلی این دفتر فراهم سازی بستری مناسب برای تسهیل و بهینه سازی امور کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مراکز وابسته می باشد. دفتر کتابخانه ها و انتشارات می کوشد تا با توسعه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی زمینه مناسب را جهت تقویت پژوهش و ارتقاء آموزش فراهم نماید.

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.