دفتر امور کتابخانه ها
  معرفی كاركنان
  فرایندها
  پایگاههای اطلاعات علمی
  راهنماهای آموزشی
  نحوه ساختن VPN
  کتابخانه های دانشگاه
 کمیته های تخصصی
  آئين نامه ی کتابخانه ها
  كارگاه ها
  ارتباط با دفتر امور کتابخانه ها
  تماس با ما
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.