کمیته نرم افزار کتابخانهاعضای کمیته نرم افزار کتابخانه:

ردیف

نام عضو

1

دکتر نیلوفر برهمند

2

روشن شمشیری

3

شیوا استوار

4

مهدی حاج ابراهیمی

5

شیرین دهقان

6

سمیه مولودی 


 
فرآیندهای کمیته نرم افزار


 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.