معرفی كاركنان

مسئول واحد دكتری تخصصی
دكتر رامين يعقوبی
مدرك تحصيلی: دکتری
رشته تحصيلی: ویروس شناسی
پست الکترونیکی:
phdbyresearch@sums.ac.ir
تلفن:    32122521
دورنگار:  32122430


كارشناس واحد
رودابه چراغی
پست الکترونیکی:
phdbyresearch@sums.ac.ir
تلفن:     32305410 داخلی 7387
دورنگار:   32122430 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.