فراخوان دوره پسا دکترای پژوهشی در سال 1394

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد به استناد آئین نامه پسا دکترا به پذیرش پژوهشگر پسا دکترا در سال 1394 اقدام نماید.  مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه این معاونت که متقاضی پذیرش پژوهشگر پسا دکترا می باشند، پس از مطالعه آئین نامه مذکور باید مدارک زیر را تا تاریخ 20/6/1394 به این معاونت ارسال نمایند
.

1- گواهی مربوط به مدرک فارغ التحصیلی داوطلب
2- کپی شناسنامه داوطلب
3- تصویر H -index محقق اصلی (استاد راهنما) بر اساس Scopus
4-  کپی قرارداد طرح تحقیقاتی دانشگاه با محقق اصلی (استاد راهنما)
5- CV اساتید و داوطلبین آن دانشگاه به همراه عنوان و اطلاعات طرح تحقیقاتی مصوب ، طبق فرم پیوست (فرم انگلیسی، فرم فارسی )
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.