- دويست و پنجاه و ششمین نشست 
شورای انتشارات دانشگاه 
- دويست و پنجاه و پنجمین نشست 
شورای انتشارات دانشگاه 
- دويست و پنجاه و چهارمین نشست 
شورای انتشارات دانشگاه 

- دويست و پنجاه و سومين نشست
شورای انتشارات دانشگاه

دويست و پنجاه و دومين نشست
شورای انتشارات دانشگاه 

- دويست و پنجاه و یکمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه

-دويست و پنجاهمين نشست
    شورای انتشارات دانشگاه

   

دويست و چهل و نهمين نشست
شورای انتشارات دانشگاه

دويست و چهل و هشتمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه 
 - دويست وچهل و هفتمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه

 دويست و چهل و ششمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه

 - دويست و چهل و پنجمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه

 دويست و چهل و چهارمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه
 دویست و چهل و سومین نشست
شورای انتشارات دانشگاه
 دویست و چهل و دومین نشست
    شورای انتشارات دانشگاه

دویست و چهل و یکمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه


دویست و چهلمین نشست
         شورای انتشارات دانشگاه

 دویست و سی و نهمین نشست
    شورای انتشارات دانشگاه

دویست و سی و هشتمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه

 
 دویست و سی و هفتمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه
 دویست و سی و ششمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه
 دویست و سی و پنجمین نشست
          شورای انتشارات دانشگاه


دویست و سی و چهارمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه

دویست و سی و سومین نشست
شورای انتشارات دانشگاه

دویست و سی و دومین نشست
شورای انتشارات دانشگاه


دویست و سی و یکمین نشست
شورای انتشارات دانشگاه
   دویست و بیست و هشتمین نشست
                شورای انتشارات دانشگاه
   دویست و بیست و هفتمین نشست
               شورای انتشارات دانشگاه
    دویست و بیست و ششمین نشست
              شورای انتشارات دانشگاه

   دویست و بیست و پنجمین نشست
               شورای انتشارات دانشگاه
    دویست و بیست و چهارمین نشست
              شورای انتشارات دانشگاه
  دویست و بیست و سومین نشست
            شورای انتشارات دانشگاه

دویست و بیست ودومین نشست
              شورای انتشارات دانشگاه
  دویست و بیست و یکمین نشست
               شورای انتشارات دانشگاه
دویست و بیستمین نشست
           شورای انتشارات دانشگاه

دویست و نوزدهمین نشست
           شورای انتشارات دانشگاه
دویست وهجدهمین نشست
           شورای انتشارات دانشگاه
دویست و هفدهمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه


دویست و شانزدهمین نشست
           شورای انتشارات دانشگاه
دویست و پانزدهمین نشست
           شورای انتشارات دانشگاه
دویست و چهاردهمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه

دویست و سیزدهمین نشست
           شورای انتشارات دانشگاه
دویست و دوازدهمین نشست
           شورای انتشارات دانشگاه
دویست و یازدهمین نشست
           شورای انتشارات دانشگاه

دویست ودهمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه

          
 دویست ونهمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  دویست وهشتمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه

 دویست وهفتمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
 دویست و ششمین  نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  دویست و پنجمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  دویست و چهارمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  دویست و سومین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  دویست و دومین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  دویست و یکمین  نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  دویستمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  صد و نود و نهمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  صد و نود و هشتمین  نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
  صد و نود و هفتمین نشست 
           شورای انتشارات دانشگاه
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.