تماس با ما
تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: واحد تحقيق و توسعه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی پستی: شيراز - خيابان زند - ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری - واحد تحقیق و توسعه
تلفن:                     32122438                          
پست الكترونيک:        devres@sums.ac.ir

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود فعاليت های واحد تحقيق و توسعه به ما اعلام فرماييد:

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.