معرفی مركز مشاوره تحقيقات و كامپيوتر RCC
  واحدهای مشاوره
  واحد خدمات رایانه ای
  معرفی كاركنان
  معرفی مشاورين مركز
  برنامه زمانی حضور مشاورين و كاركنان
 كارگاه های توانمندسازی
  مطالب آموزشی
  فرايندها، فرم، آئين نامه
  پرسش های متداول
  پيوندهای مفيد
  تماس با ما

واحدهای مشاوره
مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر دارای سه واحد مشاوره است:

 واحد مشاوره آمار
اين واحد با برخورداری از همکاری اعضاء هیئت علمی و متخصصين آمار و اپيدميولوژی آمادگی دارد که در مراحل ابتدايی انجام پروژه های تحقيقای در زمينه هایی از قبيل مواردی که در ذيل اشاره شده پژوهشگران را ياری کند:
● تعيين حجم نمونه و روش های نمونه گيری
● نحوه تهيه پرسشنامه ها و فرم های اطلاعاتی
● تعيين روايی و پايايی آنها و ساير موارد مرتبط با طراحی پژوهش

● در پايان پروژه های تحقيقاتی نيز با انجام آزمون های آماری از قبيل مقايسه ميانگين ها و نسبت های بين گروه های مورد مطالعه، آمار توصيفی، رگرسيون، آناليز واريانس، تحليل عاملی، آناليز کوواريانس و... ( با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Epi و Spluss و Power SSC و...) که متناسب با اهداف پژوهشگران انتخاب می شوند آنها را در تجزيه و تحليل نتايج ياری می کند.
 
واحد مشاوره زبان انگليسی
ويراستاری متون انگليسی مانند:
○ مقالات و خلاصه پايان نامه های تخصصی و دانشجويی
○ نامه ها جهت ارتباط با مجلات و مراکزعلمی خارج از کشور
○ شرح حال علمي (CV)
 
واحد مشاوره مقاله نويسی
مشاوره در زمينه های:
○ ساختار و نحوه نگارش مقالات علمی (انگليسی و فارسی)
○ ارائه نتايج در مقالات علمی

واحد طراحی پژوهش
اين واحد با ارائه مشاوره در زمينه تعيين اهداف، فرضيات، نوع پژوهش، متغيرها، روش انتخاب نمونه و تنظيم پرسشنامه، اساتيد، دستياران و دانشجويان را در جهت طراحی پژوهش و نگارش طرح تحقيقاتی ياری می کند.
 
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.