ارزشيابی مراكز تحقيقاتی
ارزشیابی مراکز تحقیقات

فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات دانشگاههای علوم پزشکی کشور همه ساله توسط معاونت تحقیقاتی و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس  محورهای برونداد پژوهشی ،مقالات کیفی (Q1)، همکاری بین المللی (IC) ، استنادات ، شاخص H ارزشیابی می شوند:


نتایج ارزشیابی سال 1396

نتایج ارزشیابی سال 1395
نتایج ارزشیابی سال 1394


نتایج ارزشیابی سال 1393


نتایج ارزشیابی سال 1392
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.