معرفی دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تأسیس و فعالیت مراکز تحقیقات از راهکارهای کلیدی و عملی برای تقویت توان پژوهشی دانشکده ها و گروههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی می باشد. تا پایان سال 1395، 30 مرکز با موافقت قطعی و 23 مرکز با موافقت اصولی و 16 مرکز مصوب در دانشگاه در حال فعالیت هستند. گروه قابل توجهی از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور در این مراکز گرد هم آمده اند تا با گسترش تحقیقات اولویت دار به نیازهای سلامت جامعه پاسخی درخور دهند.

فعالیت مراکز مصوب متعدد و تاسیس مراکز جدید لزوم سازماندهی و تقویت مراکز و هماهنگی فعالیتهای آنها را بیش از پیش جلوه گر می سازد. این فعالیتها در حوزه معاونت پژوهشی به عهده "دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی" است. معاونت پژوهشی با تشکیل رسمی این دفتر در سال 1378 بر آن است با انسجام بیشتری اهداف ذیل را دنبال نماید:

- تسهیل روند تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید

-  کمک به افزایش کمی و کیفی فعالیت مراکز تحقیقاتی و تقویت بنیه پژوهشی آنها

- هدایت پژوهشهای مراکز به سمت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سلامت جامعه

- هماهنگی بیشتر مراکز تحقیقاتی برای انجام پژوهشهای مشترک

- تقویت رقابت پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی

- انجام ارزشیابی مدون دوره ای و ارتقاء آن

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.