معرفی دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تأسیس و فعالیت مراکز تحقیقات از راهکارهای کلیدی و عملی برای تقویت توان پژوهشی دانشکده ها و گروههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی می باشد. تا پایان سال 1397، 33 مرکز با موافقت قطعی و 19 مرکز با موافقت اصولی و 8 مرکز مصوب در دانشگاه در حال فعالیت هستند. گروه قابل توجهی از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور در این مراکز گرد هم آمده اند تا با گسترش تحقیقات اولویت دار به نیازهای سلامت جامعه پاسخی درخور دهند.

فعالیت مراکز مصوب متعدد و تاسیس مراکز جدید لزوم سازماندهی و تقویت مراکز و هماهنگی فعالیتهای آنها را بیش از پیش جلوه گر می سازد. این فعالیتها در حوزه معاونت پژوهشی به عهده "دفتر  توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقات" است. معاونت پژوهشی با تشکیل رسمی این دفتر در سال 1378 بر آن است با انسجام بیشتری اهداف ذیل را دنبال نماید:

- تسهیل روند تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید

-  کمک به افزایش کمی و کیفی فعالیت مراکز تحقیقاتی و تقویت بنیه پژوهشی آنها

- هدایت پژوهشهای مراکز به سمت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سلامت جامعه

- هماهنگی بیشتر مراکز تحقیقاتی برای انجام پژوهشهای مشترک

- تقویت رقابت پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی

 

- انجام ارزشیابی مدون دوره ای و ارتقاء آن

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.