فرم ها، پرسش نامه ها

 

پرسشنامه ها

ردیف

عنوان فرم

نوع فایل

1

پرسشنامه طرح تحقيقاتی         

PDF

WORD

2

پرسشنامه طرح تحقيقاتی (انگلیسی)

PDF

WORD

3

پرسشنامه طرح تحقيقاتی دانشجويی

PDF

WORD

4

پرسشنامه HSR

PDF

WORD

5

فرم پیش پروپوزال طرح های HSR

6

فرم پیش پروپوزال پروژه های جامع

7

پروپوزال گرنت پروژه جامع

8

پرسشنامه طرح هاي فناورانه


 

فرم های مالی

 

فرم های مربوط به نظارت و داوری طرح های تحقيقاتی

 

فرم های مربوط به طرح های تحقيقاتی مشترك (تفاهم نامه ها)

 

فرم های مربوط به كميته اخلاق

 

فرم های مربوط به گزارش پيشرفت و نهايی طرح های تحقيقاتی

 

فرم های مربوط به کمیته علم سنجی و جایزه مقالات

 

فرم های متفرقه

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.