معرفی دفتر مديريت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان مدیریت بنیادی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هدف گسترش و نهادینه کردن پژوهش و ارایه بستری مناسب در این حیطه فعالیت می نماید.
شرح فعالیت های این مدیریت را در حیطه های سیاستگذاری در امر پژوهش در سطوح مختلف دانشگاه، تقویت زیر ساخت های پژوهشی و کلیه ی امور مرتبط با تصویب طرح های پژوهشی اعم از پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای، تدوین اولویت های پژوهشی با همکاری کلیه ذینفعان و امور مربوط به علم سنجی می توان خلاصه نمود.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.