معرفی همکاران

مدیر امور پژوهش و ارزیابی تحقیقات
نام و نام خانوادگی: دكتر عباس رضائیان زاده
وظایف:

 - برنامه ریزی در جهت توسعه پژوهش های كاربردی

- نظارت و اجرای دقیق اصول اخلاقی در پژوهش های پزشكی اعم از پژوهش های پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای ، در تمام مراحل اجرا و نگارش 

 - آسیب شناسی پروژه های تحقیقاتی تعریف شده در سطح دانشگاه و برنامه ریزی در جهت ارتقاء در تمام مراحل انتخاب موضوع ، نگارش پروپوزال ، اجرا و نگارش گزارش نهایی و چاپ مقاله 

- برنامه ریزی و حمایت از پروژه های چند مركزی ، كوهورت ها، نظام ثبت بیماری ها و داده های نظام سلامت

 - پیگیری دریافت اعتبارات مالی حمایتی از معاونت علمی ریاست جمهوری ، معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و دفتر پژوهش های استانداری فارس و سایر نهادهای مرتبط

تلفن:
پست الکترونیک:rezaiana@sums.ac.ir


 

معاون مدیر امور پژوهش و ارزیابی تحقیقات

نام و نام خانوادگی: دكتر علی پوست فروش فرد

وظایف: بررسی گزارش پیشرفت، نهائی و مقالات طرح های تحقیقاتی

تأئید پرداخت اقساط طرح های تحقیقاتی

تعیین ناظر جهت طرحهای تحقیقاتی
برگزاری جلسه كمیته اخلاق در پژوهش

برگزاری جلسه كمیته منتخب پژوهشی

برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری HSR  

امورمربوط به نظارت طرح های تحقیقاتی
بررسی امکان صدور گواهی و معرفی نامه پژوهشی برای پژوهشگران

امور نرم افزار پژوهشیار
تلفن:  3212389-071

پست الكترونیكیpoostforoush_a@sums.ac.ir

 كارشناس امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: كامبیز اسكندری

وظایف: کارشناسی امور مالی طرح های تحقیقاتی
کارشناسی طرح های تحقیاتی تحصیلات تکمیلی

رابط  فناوری اطلاعات و امور وب سایت مدیریت امور پژوهشی 

مسئول تجهیزات سمعی و بصری و...  

تلفن: داخلی 7382 (19 الی 32305410 -071)
پست الكترونیكی
eskandarik@sums.ac.ir

 

كارشناس امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: زهرا پندخواهی

وظایف : کارشناسی امور پژوهشی دانشگاه
کارشناسی امور مالی طرح های تحقیقاتی
کارشناسی طرح های تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی - داروسازی

تلفن: داخلی 7691 (19 الی 32305410 -071)

 

كارشناس امور پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش

نام و نام خانوادگی: مرضیه اکبری باصری

وظایف:کارشناس امور پژوهشی و کمیته اخلاق دانشگاه
امور مربوط به کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه
کارشناسی طرح های تحقیقاتی
HSR و کمیته تحقیقات دانشجویی و دانشکده های (بهداشت-پرستاری و مامایی-پیراپزشکی-تغذیه-توانبخشی-علوم نوین-مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)

تلفن:  32122438-071 

پست الکترونیكیresearchethic@sums.ac.ir

 

كارشناس امور پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش

نام و نام خانوادگی: هاجر قاسمی

وظایف: کارشناس امور پژوهشی و کمیته اخلاق دانشگاه
امور مربوط به داوری های اخلاقی طرح های تحقیقاتی
امور مربوط به شورای سیاستگذاری
HSR و طرح های بومی کاربردی

تلفن:  7783 (19 الی 32305410 -071)

 

كارشناس امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: پریسا ربیعی
وظایف: کارشناس امور پژوهشی دانشگاه
کارشناسی طرح های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی دانشگاه
امور مرتبط با معرفی دانشجویان به مراکز تحقیقاتی

تلفن:   داخلی 7638 (19 الی 32305410 -071)

پست الکترونیكی:  rabiye@sums.ac.ir

 

كارشناس امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: ناهید چراغی

وظایف: کارشناس امور پژوهشی
کارشناسی طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی
تلفن:  7780
(19 الی 32305410 -071)

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.