کمیته منتخب پژوهشی

به منظور ارزیابی سریع و علمی طرح های تحقیقاتی و تصمیم گیری درخصوص ضرورت تصویب و تخصیص بودجه، همچنین داوری این طرح ها کمیته منتخب پژوهشی با تفویض اختیار از شورای پژوهشی دانشگاه حسب مورد تشکیل می گردد، این کمیته متشکل از مدیر پژوهشی دانشگاه، کارشناس مسئول پژوهشی دانشگاه و تنی چند از اساتید و صاحبنظران حیطه های مرتبط می باشد. برحسب نیاز ممکن است از معاونین پژوهشی دانشکده ها جهت تصمیم گیری درخصوص تصویب طرح ها نیز دعوت به عمل آید.
از جمله وظایف و اختیارات کمیته منتخب پژوهشی دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کارشناسی طرح های پژوهشی ارسال شده از واحدهای تابعه دانشگاه برحسب مورد و در صورت نیاز
- بررسی گرنت های مختلف معاونت پژوهشی از جمله گرنت های هفته سلامت، سالمندان
- بررسی پروژه های کاربردی با حضور اساتید و صاحبنظران امر
- ممیزی مالی طرح های پژوهشی برحسب نیاز
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.